شرکت ملی پست, صورت جلسات

صورتجلسه مشترک شرکت ملی پست – شرکت بیمه – کانون دفاتر ICT روستایی کشور

امکان نمایش این محتوا برای شما مقدور نیست

این محتوا صرفاً برای دفاتر ICT روستایی که وضعیت عضویت آنها در درگاه فعال باشد قابل مشاهده می باشد

جهت مشاهده وضعیت عضویت به قسمت پنل کاربری مراجعه نمایید